Een prettige en veilige zorgomgeving

Bewust en onbewust worden we beïnvloed door de context waar we ons in bevinden. De context bestaat uit de fysieke omgeving en de sociale setting. De context beïnvloedt ons gevoel, ons handelen en de keuzes die we maken. In de zorgsector beïnvloedt het daarmee het verloop van het zorgproces.

Bij de ontwikkeling van nieuwe zorgomgevingen, processen en diensten zetten we contextual design in. Het doel van de zorgorganisatie is hierin leidend. De doelstelling kan betrekking hebben op het welbevinden en ondersteunen van de patiënt. Daarvoor creëren we omgevingen die aansluiten bij diens behoefte en die een prettig contact met zorgverleners faciliteren. De doelstelling kan ook betrekking hebben op het ondersteunen van zorgverleners opdat zij veiliger kunnen (samen)werken of excellent onderzoek verrichten.

Contextual design projecten

Ontwikkeltraject Contextual design

Panton geeft vorm aan de zorgcontext op basis van de gewenste ervaring en het gewenste doelgedrag van zowel patiënten als zorgverleners in een bepaalde zorgomgeving. Op basis hiervan worden concepten ontwikkeld die het gewenste gevoel en gedrag oproepen. We ontwerpen de middelen en ondersteunen bij de realisatie.

Panton_Service design_ SEH Martini
Panton Service Design Marini SEH

Ontwikkelen met artsen en patiënten

In al onze ontwikkeltrajecten werken we nauw samen met zorgprofessionals en/of patiënten. Door interviews en observaties en de toepassing van verschillende co-design methodieken verwerven we in de vroege fase relevante inzichten. Met mock-ups en proof-of-principles testen we vroeg in het ontwerptraject de meest kritische werkingsprincipes in specifieke zorgomgevingen.

Panton Contextual design

In latere fases van het ontwikkeltraject worden met behulp van prototypes verificatie en validatietesten op locatie uitgevoerd. Door al in een vroeg stadium van de ontwikkeling samen te werken en veelvuldig te testen met gebruikers worden keuzes gefundeerd gemaakt, ontwikkelkosten bespaard en draagvlak gecreëerd.

Samen de zorg verbeteren?

Neem contact op met Jasper.

Mail Jasper