ontwerpers voor de zorg

Vlekkenplan multi­disciplinair poliplein

Flexibel ruimtegebruik op de polikliniek

Multidisciplinair samenwerken binnen een nieuw policoncept

Hoe geef je samen vorm aan een nieuw policoncept?

Toenemende druk op de zorg vraagt om nieuwe manier van werken op de poli;
zodat specialismen makkelijker samenwerken, ruimtes en middelen flexibel gedeeld kunnen worden en waar een efficiënt georganiseerde facilitaire dienst de (zorg)medewerkers maximaal ontzorgt.

Maar hoe geef je vorm aan een poliplein waar meerdere specialismen samenwerken? Een omgeving waar zorgverleners flexibel middelen en ruimten delen en waar de patiënt gemakkelijk zijn/haar weg en rust vindt?

Panton hielp Antonius Zorggroep met de optimalisatie van een schetsontwerp voor het poliplein binnen Gezondheidscentrum Het Vlie. In dit centrum bundelen verschillende zorgpartijen hun krachten voor een compleet en aansluitend zorgaanbod in de regio.

Het startpunt

Op het nieuwe poliplein gaan 16 specialismen samenwerken. De consultruimtes bevinden zich rondom een gedeeld mid-office. Dit is een ruimte met werk- en overlegplekken en opslag van gedeelde middelen. Patiënten- en medewerkersstromen worden zo gescheiden. Dit biedt rust voor patiënten en zorgmedewerkers. De specialismen gaan generieke consult- en onderzoeksruimtes delen, waardoor efficiënt gebruik gemaakt wordt van het beschikbaar aantal vierkante meters.

Het proces

Allereerst brachten we de werkprocessen en bijhorende behoeften van alle specialismen en hun patiëntengroepen in kaart. Hiertoe werden interviews gehouden met de betrokken specialismen. Voor elk specialisme onderzochten we welke en hoeveel generieke en specifieke ruimtes er nodig zijn. Daarnaast werd er gekeken hoe werkprocessen met het nieuwe gedeelde mid-office en het delen van ruimtes in de toekomst zullen veranderen.

Door de medewerkers mee te nemen in het ontwerpproces, werden niet alleen onverwachte knelpunten voorkomen, maar ontstond ook een gevoel van betrokkenheid. Dit was belangrijk in het creëren van draagvlak voor een nieuwe manier van werken.

Ook brachten we de specifieke behoeften van de verschillende patiëntengroepen in kaart: Hoe mobiel zijn patiënten en wat betekent dat voor wandelafstanden of bijvoorbeeld de afstand tot het toilet op de poli? Hoe lang verblijft een patiënt gemiddeld op de poli? En moet de patiënt in meerdere ruimtes komen? Hoe belangrijk is rust en privacy en hoe groot is de stroom van patiënten die per dagdeel op de poli komt?

Enkele voorbeelden van de inzichten die we hebben opgedaan:

  • Cardiologie, geriatrie en longgeneeskunde maken afwisselend gebruik van de ruimtes dicht bij de ingang, waar voldoende ruimte is voor scootmobiels en een ruimte voor familieleden.
  • Er is voldoende afstand tussen gynaecologie en kindergeneeskunde.
  • Urologiepatiënten kunnen in alle privacy verplaatsen van de consultruimte naar de POK-scopieruimte en flow WC.
  • Medewerkers van de drukke poli dermatologie kunnen achterlangs van kamer wisselen en zitten dicht bij specifieke behandelruimtes.
Voorbeeld van indeling van specialismen die gebruik maken van de generieke ruimten en uitgangspunten

Daarnaast werd gekeken naar welke specialismen gelijktijdig op het poliplein aanwezig kunnen zijn. Zo stelden we de uitgangspunten op aan de hand van welke we het schetsontwerp van de architect toetsten en konden we een nieuw vlekkenplan ontwerpen.

Vlekkenplannen

Vlekkenplannen zijn schematische weergaven van de plattegrond. Hiermee kunnen met de gebruikers verschillende indelingen getoetst worden. Aan de hand van het vlekkenplan kon dit project getoetst worden of op alle dagdelen patiëntvriendelijk en efficiënt gewerkt kan worden.

Een toekomstbestendige indeling

Samen kwamen we tot een vlekkenplan met korte looplijnen voor zorgverleners en patiënten. De ruimtes zijn zo gegroepeerd, dat ieder specialisme er prettig en flexibel kan werken. En er wordt efficiënt gebruik gemaakt van het beschikbare aantal vierkante meters.

Dit vormde samen met de opgestelde uitgangspunten de briefing voor het ontwerp van de architect. Door medewerkers te betrekken in het ontwerpproces ontstond bovendien draagvlak voor het nieuwe policoncept.

Samenwerken aan de zorg van morgen?
Neem contact op met Thamar Verhaar